• Draagt u ook VIKO een warm hart toe?

  In 2018 is de Club van 50 als initiatief gestart. Veel VIKO leden zijn op diverse manieren actief binnen VIKO en komen vaak met leuke initiatieven en ideeën waar geld voor nodig is. VIKO is een financieel gezonde vereniging, maar in de aanloop naar de toekomstige nieuwe kantine en de wensen om korfbal aantrekkelijk te houden is extra geld nodig. Daarom wordt er een Club van 50 opgericht die er aan bijdraagt om deze extra initiatieven en voorzieningen van VIKO te verwezenlijken.

 • Hoe kan je lid worden?

  Hieronder kan het inschrijfformulier gedownload worden. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan je inscannen/fotograferen en mailen naar secretaris@kvviko.nl.

  Inschrijfformulier-Club-van-50-VIKO

 • Hoe werkt de Club van 50?

  Eens per seizoen wordt er door de leden van de Club van 50 bepaald aan welk doel het geld wordt besteed. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van VIKO zal door de Club van 50 bekend gemaakt worden waaraan het geld besteed wordt. Ideeën, wensen en suggesties zijn daarbij ook van harte welkom.
  Als lid van de Club van 50 ontvangt u een eervolle vermelding in de kantine en op de VIKO website (indien gewenst).

 • Voor de hele vereniging!

  De opbrengst van de Club van 50 komt ten goede aan zaken waarvan de hele vereniging profiteert en die niet gedekt worden via de normale begroting. Denk dan bijvoorbeeld aan bijdragen aan speciaal materiaal voor de jeugd, activiteiten, kantine interieur, trainingsmateriaal senioren, kortom heel VIKO profiteert van de opbrengsten van de Club van 50.

 • Wie kan er lid worden?

  Iedereen die VIKO een warm hart toedraagt kan lid worden. VIKO-leden, vrienden, familieleden, buren, maar ook bedrijven kunnen lid worden van de Club van 50.
  De kosten bedragen € 50,00  (of een veelvoud daarvan) per jaar. Je machtigt VIKO om deze bijdrage af te schrijven van je bankrekeningnummer.
  Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvang je een mailtje met de mededeling dat je lidmaatschap verlengd wordt, tenzij je reageert dat je je bijdrage wilt stopzetten. 

 • Leden van de Club van 50

 • Huishoudelijk reglement Club van 50

  1. De Club van 50 is een zelfstandig orgaan binnen K.V. VIKO.
  2. De inleg voor het lidmaatschap bedraagt € 50 (of een veelvoud daarvan) per jaar.
  3. Opgave kan op persoonsnaam of bedrijfsnaam (niet per team of commissie) door het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (met machtiging) bij de secretaris van K.V. VIKO via secretaris@kvviko.nl.  
  4. De betaling geschiedt jaarlijks via automatische incasso.
  5. Het lidmaatschap van de Club van 50 wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Als dat jaar voorbij is, ontvangt je als lid per mail de melding dat je lidmaatschap automatisch verlengd wordt, tenzij je aangeeft dat je je bijdrage wilt stopzetten.
  6. Het aantal leden van de Club van 50 is onbeperkt.
  7. Namen van deelnemers worden gedurende het lidmaatschap op de website vermeld en op het bord in het clubhuis.
  8. Suggesties voor het te besteden doel kunnen tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering door leden, commissies of bestuur van K.V. VIKO ingediend worden bij de Club van 50.
  9. Tijdens het jaarlijkse “gezellig samenzijn” van de Club van 50 (waarvoor de leden per mail worden uitgenodigd), beslissen de aanwezige leden door stemming over welke doelen het beschikbare geld wordt verdeeld.
  10. Tijdens deze avond wordt er ook inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van de Club van 50.
  11. De penningmeester van kv VIKO fungeert als kascontrolecommissie.
  12. Leden van de Club van 50 worden via de website en e-mail van informatie voorzien.