• Preventie- en integriteitsbeleid KV VIKO

  Veilig kunnen sporten is enorm belangrijk! Ook bij KV VIKO hebben wij dit hoog in het vaandel staan. VIKO is een korfbalvereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan ons clubhuis. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden.

  Om er voor te zorgen dat de leden en overige betrokken van VIKO onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat, nemen wij als vereniging een aantal maatregelen om dit veilige sportklimaat te borgen.

  Aannamebeleid vrijwilligers

  Bij VIKO willen we begeleiders van onbesproken gedrag. Door een aannamebeleid te hanteren willen we dit bereiken. Er zijn vijf stappen voor het aanstellen van betrouwbare sportbegeleiders (betaald/vrijwilliger).

  1. We vragen aan alle sportbegeleiders, vrijwilligers en bestuursleden om een VOG (verklaring omtrent gedrag);
  2. We controleren of iemand in het Register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport staat; 
  3. We vragen alle vrijwilligers en betaalde krachten om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht*. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag;

  *Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen. Dat is al gebeurd in het lidmaatschapscontract.

  • De omgangsregels en gedragsregels worden actief gedeeld met en ondertekend door de vrijwilliger.

  Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag / seksuele intimidatie

  Seksuele intimidatie is elke vorm van gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

  Onderstaande omgangsregels en gedragsregels hanteren én uitdragen helpt om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Deze omgangsregels gelden voor iedereen die binnen de vereniging actief is, als vrijwilligers of als sporter.

  Omgangsregels:

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
  • Ik val de ander niet lastig;
  • Ik berokken de ander geen schade;
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
  • Ik negeer de ander niet;
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
  • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Deze ander kan een ouder, teamgenootje, trainer/coach, coördinator zijn. VIKO biedt ook de mogelijkheid om hulp te vragen bij de vertrouwenspersoon van de vereniging;
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon en/of het bestuur.

  Gedragsregels

  Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

  Het uitgangspunt zijn de gedragsregels van NOC*NSF en de sportbonden. Deze zijn bindend voor elke sportclub, dus ook voor VIKO. Hieronder staan de gedragsregels specifiek genoemd voor trainers/coaches en begeleiders:

  • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en schept een omgeving waarin sfeer en sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De veiligheidsnormen en -eisen worden nageleefd.
  • De begeleider kent en handelt naar de regels en richtlijnen en stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.
  • De begeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Hierbij worden alle relevante feiten genoemd bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Hierbij wordt een VOG overlegd.
  • De begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Deze positie wordt nooit gebruikt om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. De begeleider onthoudt zich daarbij van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. De begeleider heeft een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
  • De begeleider respecteert het privéleven van de sporter en dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Er wordt met respect omgegaan met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers en douches.
  • De begeleider tast niemand in zijn waarde aan en onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. De begeleider is tolerant en sluit niemand buiten.
  • De begeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. De begeleider gedraagt zich hoffelijk en respectvol en onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
  • De begeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijgt de begeleider iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan moet dit worden gemeld aan het bestuur.
  • De begeleider ziet toe op naleving van regels en normen en zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
  • De begeleider is open en alert op waarschuwingssignalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
  • De begeleider drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

  Verklaring omtrent gedrag

  Binnen VIKO dient iedereen vanaf 16 jaar die actief is met jeugdleden c.q. activiteiten voor jeugdleden organiseert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Het gaat om onder andere trainers, scheidsrechters, teambegeleiders, teamverzorgers, coördinatoren, axciecom en de jeugdkampleiding.

  Binnenkort kan een VOG gratis aangevraagd worden via de vereniging. Hiervoor dien je jouw geboortedatum, voorletters en achternaam te mailen aan secretaris.viko@outlook.com. Vervolgens wordt de aanvraag in gang gezet en kun je vervolgens met DigiD zelf verder invullen. Het originele exemplaar dien je in te leveren bij secretaris Nico Prins.

  Vertrouwenscontactpersoon

  Ook binnen een sportvereniging als VIKO kunnen er problemen ontstaan in de onderlinge verhoudingen. Vaak zijn de problemen niet noemenswaardig of zijn ze na de training of wedstrijd al opgelost. Helaas zijn er situaties die je niet zomaar oplost. Je kunt of durft geen weerwoord te geven. Naar je trainer of coach stappen is ook niet altijd de oplossing. Daarom heeft VIKO een vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon heeft onder andere de volgende taken:

  • Onpartijdig optreden bij conflicten als intermediair tussen leden en/of kaderleden.
  • Op verzoek van het bestuur, een lid of een groep leden optreden als bemiddelaar in conflicten.
  • Zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
  • Kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.

  De vertrouwenscontactpersoon van VIKO volgt de meldcode van het centrum veilige sport en het NOC*NSF. Meer informatie hierover is te vinden op www.centrumveiligesport.nl

  De huidige vertrouwenscontactpersoon binnen VIKO is:

  Vicky Zuideveld
  06 – 28 65 92 38
  vcp.viko@outlook.com

  Wees ervan verzekerd dat de VCP in alle gevallen een geheimhoudingsplicht heeft. Mocht je toch liever je verhaal doen bij iemand buiten VIKO, dan kan dat ook. Centrum Veilige Sport (NOC-NSF) heeft diverse mogelijkheden om contact te leggen. Klik hier voor meer informatie.